Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
September 22, 2010
Image Size
83.5 KB
Resolution
579×418
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
3,477
Favourites
181 (who?)
Comments
48

License

Creative Commons License
Some rights reserved. This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.
×
:C: Running away by tho-be :C: Running away by tho-be
For :iconbloodshed1992: ^^^^
Running away with Bloodshed1992's artworks :D :D
-------
Bloodshed chỉ thích mỹ nam và mỹ nữ, làm em ấy buồn, trông ảnh cứ buồn rười rượi ^^^^. Măi mới được vẽ một bức, nhưng lại là nhân thú, em ấy ứ thích, em chỉ thích là chính em :D nên quyết định ra đi, mang theo một đống mỹ nam, mỹ nữ cho bơ tức :D :D

Cái này ḿnh đuối quá, vẽ lên xuống mà vẫn xấu, sau đành copy x́ tai của truyện Puku-puku, huhu

Tặng Bloodshed nhá, cấm được trả points ^^^^^^^^^
Add a Comment:
 
:iconhibaritsuna3991:
HibariTsuna3991 Featured By Owner Sep 28, 2013  Hobbyist Artisan Crafter
love your artwork!
Reply
:iconshortnadorable:
ShortNAdorable Featured By Owner Jul 4, 2012  Student General Artist
its drop dead adorable xD
Reply
:icontim141600:
Tim141600 Featured By Owner Aug 5, 2011  Hobbyist General Artist
adorable!
Reply
:iconlavichu:
lavichu Featured By Owner Feb 27, 2011  Student Digital Artist
Awww, I love it!
Reply
:iconhammuboo:
hammuboo Featured By Owner Feb 18, 2011  Hobbyist Artist
thats kinda what my dog looks like!!!
Reply
:iconnasukito-chan:
Nasukito-Chan Featured By Owner Oct 3, 2010
super cute.
Reply
:icontho-be:
tho-be Featured By Owner Oct 7, 2010   Traditional Artist
:giggle: :giggle: ^^^
Reply
:iconladybetty:
LadyBetty Featured By Owner Sep 26, 2010  Hobbyist General Artist
awww, so cute and XDDDD very funny :3333
run doogie run *___* :heart:
Reply
:icontho-be:
tho-be Featured By Owner Sep 29, 2010   Traditional Artist
:love: ^^^^^
Reply
:iconnashiil:
Nashiil Featured By Owner Sep 24, 2010  Hobbyist Digital Artist
he's so cute!
Reply
Add a Comment: